જામ-રાવલ શહેર : હોસ્પિટલ ...
    

નામ - અધિક્ષકશ્રી સામુહીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર

સરનામું - બસ સ્‍ટેશન, જામ રાવલ

ફોન નં. - ૦ર૮૯૧ - રર૮રપ૦