જામ-રાવલ શહેર : શૈક્ષાણિક માહિતી...

     રાવલ શહેરમાં કુલ ૯ શાળાઓ આવેલી છે.

     રાવલ શહેરમાં ૬ શાળા સરકારી છે તથા ૩ પ્રાઈવેટ શાળાઓ છે.

 

શાળાનું નામ સરનામું
રાવલ તાલુકા શાળા નં-૧ હવેલી રોડ - મેઈનબજાર
રાવલ તાલુકા શાળા નં-ર દરબાર ગઢ- મેઈનબજાર
મારૂતીનગર પ્રાથમીક શાળા રામનગર
શ્રી રાવલ બ્રાંચ શાળા એસ.ટી.રોડ- રાવલ
શ્રી હનુમાનધાર પ્રાથમીક શાળા હનુમાનધાર
શ્રી બારીયાધાર પ્રાથમીક શાળા બારીયાધાર
શ્રી હાથી ગોકલદાસ લીલાધર હાઈસ્કૂલ એસ.ટી.રોડ-રાવલ
શ્રી પરિશ્રમ પ્રાથમીક શાળા એસ.ટી.રોડ.-રાવલ
શ્રી સરસ્વતિ વિધાલય પ્રાથમીક શાળા બસ સ્ટેન્ડ પાસે-રાવલ