જામ-રાવલ શહેર : અગત્યના સંપર્ક નંબર...
ક્રમ નામ નંબર
1 રાવલ નગરપાલિકા 02891-228249
2 રાવલ પોલીસ સ્ટેશન 02891-228275
3 અધિક્ષકશ્રી સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર 02891-228250
4 મામલતદાર કચેરી -કલ્યાણપુર 02891-286227
5 તાલુકા પંચાયત કચેરી -કલ્યાણપુર 02891-286223
6 પી.જી.વી.સી.એલ.-કલ્યાણપુર 02891-286707
7 ફાયર બ્રીગેડ 101
8 જીલ્લા કલેકટર કચેરી-દેવભૂમિ દ્રારકા 02833-232102