જામ-રાવલ શહેર : સભ્યશ્રીઓની યાદી...
ક્રમ
સભ્યોનાં નામ
શ્રી પરમાર વાલાભાઈ દુદાભાઈ-પ્રમુખશ્રી
શ્રી કાગડીયા લાખાભાઈ સામતભાઈ-ઉપપ્રમુખ
શ્રી જાદવ માલદેભાઈ વજસીભાઈ-સદસ્યશ્રી
શ્રી જાદવ વેજાભાઈ કારાભાઈ-સદસ્યશ્રી
શ્રી પરમાર રામાભાઈ માંડાભાઈ-સદસ્યશ્રી
શ્રી પરમાર જેસાભાઈ કારાભાઈ-સદસ્યશ્રી
શ્રી વારોતરીયા ભીમશીભાઈ રામભાઈ -સદસ્યશ્રી
શ્રી થાનકી દક્ષાબેન જીતેષભાઈ -સદસ્યશ્રી
શ્રી મશરૂ રીનાબેન કેતનભાઈ -સદસ્યશ્રી
૧૦
શ્રી મારૂ બુધ્ધાભાઈ ફોગાભાઈ -સદસ્યશ્રી
૧૧
શ્રી સોલંકી રાણીબેન પરબતભાઈ -સદસ્યશ્રી
૧ર
શ્રી કાગડીયા ધીરૂભાઈ રામાભાઈ -સદસ્યશ્રી
૧૩
શ્રી વારોતરીયા ભરતભાઈ પરબતભાઈ -સદસ્યશ્રી
૧૪
શ્રી મકવાણા વજુભાઈ કુંભાભાઈ -સદસ્યશ્રી
૧પ
શ્રી કોટેચા જયેશભાઈ ગુલાબરાય -સદસ્યશ્રી
૧૬
શ્રી ગામી કારાભાઈ રામભાઈ -સદસ્યશ્રી
૧૭
શ્રી થાનકી દવારકેશ હીરલાલ -સદસ્યશ્રી
૧૮
શ્રી ગામી મંગુબેન કેશુભાઈ -સદસ્યશ્રી
૧૯
શ્રી જમોડ સંતોકબેન ગીગાભાઈ -સદસ્યશ્રી
ર૦
શ્રી વાધેલા લાખીબેન દેવશીભાઈ -સદસ્યશ્રી
ર૧
શ્રી ગામી લક્ષ્‍મીબેન પુંજાભાઈ -સદસ્યશ્રી