જામ-રાવલ શહેર : કાર્યરત વિભાગોની માહીતી તથા સંપર્ક નંબર...
ક્રમ કાર્યરત શાખા નામ સંપર્ક નંબર
1 જન્મ મરણ વાધેલા સંતોકબેન હમીરભાઈ 78742-27503
2 કરવેરા શાખા કાગડીયા રાજેશ જીવાભાઈ 90990-45972
કાગડીયા નિતીન ધીરૂભાઈ 90336-26728
વ્યાસ કીશોરભાઈ જશંવતભાઈ 97230-35968
3 વ્યવસાય શાખા વ્યાસ કીશોરભાઈ જશંવતભાઈ 97230-35968
કાગડીયા નિતીન ધીરૂભાઈ 90336-26728
4 હિશાબી શાખા થાનકી રાકેશ મહેન્દ્રભાઈ 90990-59559
ગોસાઈ વર્ષાબેન જી. 88662-29972
5 સમાજ સંગઠક શાખા શીગરખીયા મનોજ પુંજાભાઈ 90990-45971
વાધેલા સંતોકબેન હમીરભાઈ 78742-27503
6 સેનીટેશન શાખા શીગરખીયા મનોજ પુંજાભાઈ 90990-45971
7 દિવાબતી શાખા કાગડીયા રાજેશ જીવાભાઈ 90990-45972
8 વસ્તી ગણતરી શાખા શીગરખીયા મનોજ પુંજાભાઈ 90990-45971
9 ડિઝાસ્ટર શાખા શીગરખીયા મનોજ પુંજાભાઈ 90990-45971
10 બાંધકામ શાખા કાગડીયા રાજેશ જીવાભાઈ 90990-45972
11 પાણી પુરવઠા શાખા થાનકી રાકેશ મહેન્દ્રભાઈ 90990-59559
ગૌસ્વામી વિજય એમ. 81540-23123
કાગડીયા માલદે બી. 96387-69146
મકવાણા રામા બી. 84697-12280
મકવાણા કારૂ બી. 97144-35867
સોલંકી બાબુ.એચ  
12 આરોગ્ય શાખા શીગરખીયા મનોજ પુંજાભાઈ 90990-45971
વાધેલા સંતોકબેન હમીરભાઈ 78742-27503
13 જન સેવા કેન્દ્ર શીગરખીયા મનોજ પુંજાભાઈ 90990-45971
વાધેલા સંતોકબેન હમીરભાઈ 78742-27503
14 લગ્ન નોંધણી શાખા ગોસાઈ વર્ષાબેન જી. 88662-29972