જામ-રાવલ શહેર : પ્રમુખશ્રીની યાદી...
ક્રમ
નામ ચાર્જ સંભાળ્યા તારીખ ચાર્જ છોડયા તારીખ
શ્રી વી.બી.ઠાકર(વહીવટદારશ્રી અને મામલતદારશ્રી તા:- ક૯યાણપુર) ૧૧/૦૮/ર૦૦પ ૩૧/૦૩/ર૦૦૬
શ્રીમતી જાનાબેન માલદેભાઈ જાદવ ૩૧/૦૩/ર૦૦૬ ૩૦/૦૯/ર૦૦૮
શ્રી ઘીરૂભાઈ રામાભાઈ કાગડીયા ૩૦/૦૯/ર૦૦૮ ૩૧/૦૩/ર૦૧૧
શ્રીમતી જાનાબેન માલદેભાઈ જાદવ ૦૧/૦૪/ર૦૧૧ ૦પ/૧૦/ર૦૧૧
શ્રી જયેશ ગુલાબરાય કોટેચા (ઈન્ચાર્જ) ૦પ/૧૦/ર૦૧૧ ૦ર/૧૧/ર૦૧૧
શ્રીમતી આશાબેન નારણભાઈ ગામી ૦ર/૧૧/ર૦૧૧ ૦પ/૦૭/ર૦૧ર
શ્રી જયેશ ગુલાબરાય કોટેચા (ઈન્ચાર્જ) ૦પ/૦૭/ર૦૧ર ર૦/૦૭/ર૦૧ર
શ્રીમતી લક્ષ્‍મીબેન પુંજાભાઈ ગામી ર૦/૦૭/ર૦૧ર ૧૭/૦૩/ર૦૧૩
શ્રી વાલાભાઈ દુદાભાઈ પરમાર ૧૭/૦૩/ર૦૧૩