જામ-રાવલ શહેર : પ્રમુખશ્રી/ચીફ ઓફિસરશ્રી...
હાલમાં જામ-રાવલ નગરપાલિકામાં પ્રમુખશ્રી તરીકે શ્રીમતી મોતીબેન વાલાભાઈ પરમાર કાર્યરત છે.
હાલમાં જામ-રાવલ નગરપાલિકામાં ચીફ ઓફીસરશ્રી તરીકે શ્રી પાર્થવન જી. ગોસ્વામી કાર્યરત છે.