જામ-રાવલ શહેર : સ્‍થાપના ...
       આ રાવલ નગરપાલિકા તા. ૧૧/ ૦૮/ ર૦૦૮ માં ગ્રામ પંચાયતમાંથી નગરપાલિકામાં રૂપાંતરીત થઇ.